Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών Αριθμός Μητρώου 12